Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych za okres dwóch kolejnych lat, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o. o.
za okres dwóch kolejnych lat, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
i od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Określenie firmy i siedziby Spółki:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z/s w
74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez ZDIZ Kołbacz sp. z o.o. z/s w Kołbaczu za dwa kolejne lata począwszy od sprawozdania za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

badania ustawowe:

jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1, sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania,

Miejsce i termin składania ofert:

 • W siedzibie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z/s w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1 (sekretariat).
 • Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ZDIZ Kołbacz sp. z o.o. – nie otwierać”.
 • Termin składania ofert do 15 września 2021 roku do godz. 1430.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. badanie sprawozdania zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w terminie do dnia 30 kwietnia lat następnych w stosunku do roku badanego,
 2. zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, o ile organy te wyraża taką wolę,
 3. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości spółki,

Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:

Oferenci powinni złożyć:

 1. informacje o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, doświadczeniu w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych,
 2. określenie składu zespołu dedykowanego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 3. ogólny koszt brutto wynagrodzenia za wykonanie usługi,
 4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 5. oświadczenia o:
  a) spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  b) dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badań wyżej wymienionych sprawozdań;
  c) wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 7. projekt umowy na przeprowadzenie badań wyżej wymienionych sprawozdań.

Miejsce i data otwarcia ofert:

Siedziba, Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1, w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zaplanowanego na wrzesień 2021 r.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

ZDIZ Kołbacz sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny i jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Załączniki do pobrania