Oferty pracy PDF Drukuj Email

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr 09 /2017
Rady Nadzorczej ZD IZ PIW Kołbacz Sp. z o.o.
z dnia 2 czerwca 2017 roku

Rada Nadzorcza ZD IZ PIW Kołbacz Sp. z o.o. z dnia 2 czerwca 2017 roku

działając na podstawie przepisów &19 Umowy Spółki

o g ł a s z a  p o s t ę p o w a n i e   k w a l i f i k a c y j n e   n a   s t a n o w i s k o

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.74 -106 Kołbacz, ul. Warcisława 1

I. Kandydaci powinni spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać ukończone studia wyższe,
 2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy (tj. okres zatrudnienia na podstawie umowy pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek),
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych  lub samodzielnych albo wynikające  z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

II. Dodatkowymi atutami wpływającymi  na ocenę kandydata będą:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie związanej z profilem funkcjonowania Spółki.
 3. posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji prac naukowych w zakresie rolnictwa.
 4. posiadanie praktycznej znajomości zagadnień związanych z organizacją,  zarządzaniem spółkami prawa handlowego oraz kierowaniem dużymi zespołami ludzkimi.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie siedziby Spółki w terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku do godziny 1500 (decyduje data doręczenia zgłoszenia).
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.”

III. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej,
 2. oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
 3. świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Komisji kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty.

IV. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe:

 1. Pierwszy etap obejmuje weryfikację dokumentów i pisemnych informacji  złożonych przez kandydatów oraz dopuszczenie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko prezesa Spółki

V. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

VI. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 20 czerwca 2017 roku.

VII. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych  z kandydatami nastąpi do dnia 23  czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki, możliwościach rozwojowych Spółki, oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

VIII. Kandydatom mogą zostać udostępnione do wglądu informacje o Spółce. Po informacje kandydat zgłasza się osobiście w terminie od dnia 6 do 9 czerwca 2017 roku. Informacje udostępnia sekretariat Zarządu w godz. 8:00 – 14:00.

IX. Komisja kwalifikacyjna, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

X. Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Komisja kwalifikacyjna poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

I. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

banerbaner