zwierzzwierzzwierzzwierzzwierz
Zaproszenie do złożenia ofert PDF Drukuj Email

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z/s w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o. o.
za okres dwóch kolejnych lat, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
i od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Określenie firmy i siedziby Spółki:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczona odpowiedzialnością,  z/s  w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez ZDIZ Kołbacz sp. z o.o. z/s w Kołbaczu  za dwa kolejne lata począwszy od sprawozdania za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Badania ustawowe:

jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z/s w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1, sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku  (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),   oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania,

Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością,  z/s w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1 (sekretariat),
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ZDIZ Kołbacz sp. z o.o.  – nie otwierać”.
Termin składania ofert do 30 sierpnia 2019 roku do godz. 1430.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. badanie sprawozdania zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017,   poz. 1089)  w  terminie do dnia 30 kwietnia lat następnych w stosunku do roku badanego,

 2. zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników  w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, o ile organy te wyraża taką wolę,

 3. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości spółki,

Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:
 1. informacje o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, doświadczeniu w przeprowadzaniu  badania sprawozdań finansowych,

 2. określenie składu zespołu dedykowanego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,

 3. ogólny koszt brutto wynagrodzenia za wykonanie usługi,

 4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

 5. oświadczenia o:

  a) spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

  b) dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badań wyżej wymienionych sprawozdań;

  c) wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

 7. projekt umowy na przeprowadzenie badań wyżej wymienionych sprawozdań.
Miejsce i data otwarcia ofert:
Siedziba, Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z/s w 74-106 Kołbaczu, ul. Warcisława 1,  w  dniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zaplanowanego na wrzesień 2019 r.
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
ZDIZ Kołbacz sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 

 

banerbaner