O zakładzie

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Spółka z o. o. zlokalizowany jest na terenie gminy Stare Czarnowo w województwie zachodniopomorskim. Utworzony został 4 lipca 1967 roku. W grudniu 2000 roku Zakład przekształcono w Spółkę z o.o., w której Instytut Zootechniki PIB w Krakowie ma 100% udziału. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 33 442 000,00 zł.

Zakład Doświadczalny Kołbacz gospodaruje na 4 438,9181 ha, z czego grunty orne stanowią 2 646,9385 ha, a łąki i pastwiska 1 382,972 ha. Spółka zatrudnia 78 pracowników.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. został powołany do prowadzenia badań naukowych, szkoleń i wdrożeń w zakresie chowu i hodowli bydła, trzody chlewnej oraz owiec w warunkach wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego. W ramach restrukturyzacji Spółki w 2013 r. zrezygnowano z hodowli trzody chlewnej. Obecnie hodowane są krowy rasy Polskiej Holsztyno-Fryzyjskiej, owce rasy Suffolk i Pomorska (rasa zachowawcza) oraz konie rasy „Sokólskiej”.

W 2005 roku w ramach restrukturyzacji zakładu rozpoczęto modernizację obiektów inwentarskich znajdujących się w Dębinie z przeznaczeniem na obory wolnostanowiskowe. Dzięki temu powstała nowoczesna ferma bydła mlecznego na 700 krów dojnych. W skład fermy bydła wchodzą m.in. obory, cielętnik, jałownik i porodówka. Zwierzęta utrzymywane są w systemie wolnostanowiskowym. Budynki wyposażono w nowoczesne urządzenia tj. stoły paszowe, legowiska, poidła podgrzewane, automaty do odpajania cieląt mlekiem, paśniki, mieszacze powietrza, zraszacze wody, kurtyny, świetliki itp. Oprócz tego w jednym ze zmodernizowanych pomieszczeń znajduje się  hala udojowa według technologii izraelskiej firmy „Afikim” 2×16 typu „Parallel”. Ponadto w celu obniżenia kosztów produkcji mleka przeprowadzono modernizację mieszalni pasz.

W związku z uzyskiwanym przez Spółkę wzrostem wydajności mlecznej z 7892 litrów w roku 2004 do 12481 litrów w 2020 r.,  podjęto decyzję o dalszej rozbudowie obiektów inwentarskich dla krów mlecznych, czego efektem jest wybudowana w 2020 roku nowoczesna obora wolnostanowiskowa na 178 krów. Została ona wyposażona w innowacyjne i poprawiające dobrostan zwierząt rozwiązania technologiczne takie jak: kominowy świetlik kalenicowy, kurtyny na szczytach obory, kurtynę sterowaną stacją meteorologiczną, automatyczne drzwi z siatką przepuszczającą powietrze, mieszacze powietrza, podgrzewane poidła oraz czochradła. Zwiększająca się co roku ilość produkowanego mleka, a także dążenie Spółki do wdrażania innowacyjnych rozwiązań przyczyniło się do tego, że w roku 2021 na terenie fermy bydła mlecznego w Dębinie został zamontowany wymiennik płytowy do wstępnego chłodzenia mleka za pomocą wody z własnego ujęcia. Uzyskany efekt w postaci obniżenia temperatury mleka do 12°C znacząco ograniczył zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do chłodzenia mleka. Została również poprawiona jakość mleka poprzez szybkie obniżenie temperatury i zahamowanie rozwoju drobnoustrojów.  

W Spółce dobrze zorganizowana jest baza doświadczalna, oparta o nowoczesne urządzenia i aparaturę służącą do zbierania bieżących danych w zakresie wydajności mleka, żywienia czy stanu zdrowotnego krów. Uzyskane na tej drodze informacje w oparciu o system komputerowy pozwalają na racjonalne zarządzanie stadem. Zainstalowane na kończynach krów elektroniczne identyfikatory (pedometry) dostarczają do systemu komputerowego informacje m.in. z zakresu ich produkcji, aktywności ruchowej, ciężaru ciała, czasu doju, parametrów jakościowych mleka ( białko, tłuszcz, glukoza itp.).

W latach 2008-2009 wybudowany został kompleks suszarniano-magazynowy dla zbóż i rzepaku o pojemności magazynowej 8000 ton oraz wiaty do przechowywania 3000 ton siana i słomy. Poza tym Spółka wyposażona jest w nowoczesny, bardzo wydajny sprzęt do uprawy gleby, nawożenia, ochrony roślin oraz zbioru plonów.

W 2008 roku rozpoczęto proces tworzenia gospodarstwa ekologicznego w Glinnej na powierzchni 320 ha użytków rolnych. Aby zapewnić optymalne warunki zoohigienicze, jak również dobrostan, podjęto prace budowlane, modernizacyjne pozwalające na utrzymywanie zwierząt w systemie wolno stanowiskowym, na głębokiej ściółce, z możliwością korzystania z wybiegów w ciągu całego roku. Modernizacja dotyczyła także pomieszczeń przeznaczonych na porodówki, wychowalnie potomstwa, jak również miejsc do wykonywania niezbędnych zabiegów weterynaryjnych i zootechnicznych. Wszystkie prace modernizacyjno-adaptacyjne poprawiły mikroklimat pomieszczeń. W przygotowanych obiektach posiadających status gospodarstwa ekologicznego  prowadzone są badania z zakresu chowu i hodowli zwierząt w warunkach ekologicznych, opartym o pasze z użytków rolnych posiadających odpowiednie certyfikaty. Aktualnie w gospodarstwie ekologicznym Glinna utrzymuje się owce rasy: Suffolk i Pomorskiej (rasa zachowawcza), kozy – rasy Burskiej, konie rasy „Sokólskiej” od klaczy których pozyskuje się mleko.

W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o. o prowadzone są liczne prace naukowe, a zwłaszcza z dziedziny technologii produkcji mleka, wychowu cieląt i jałowizny, ochrony środowiska, żywienia zwierząt, chowu owiec czy jakości produktów zwierzęcych i ekonomiki.

Zakład Doświadczalny współpracuje z uczelniami wyższymi tj. Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz z  SGGW w  Warszawie z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej. Ponadto jest miejscem odbywania praktyk studenckich uczelni rolniczych z całej Polski, m.in. SGGW w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W Zakładzie Doświadczalnym od wielu lat odbywają się zajęcia praktyczne uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.  Zdobyta tutaj przez studentów i uczniów  wiedza praktyczna podnosi ich kwalifikacje zawodowe.