Rada Nadzorcza ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu spółki

Rada Nadzorcza ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
działając na podstawie przepisów § 19 pkt. 2 a Aktu Założycielskiego Spółki
(tekst jednolity z dnia 27.04.2017 r.)

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska

CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.
74 -106 Kołbacz, ul. Warcisława 1

I. Kandydaci powinni spełniać następujące minimalne wymogi:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych w dziedzinie związanej z zakresem działalności Spółki, (preferowane rolnicze, ekonomiczne lub nauk pokrewnych),
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

II. Dodatkowymi atutami wpływającymi na ocenę kandydatów będą:

 1. posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie związanej z profilem funkcjonowania Spółki,
 2. posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji prac naukowych w zakresie rolnictwa,
 3. posiadanie praktycznej znajomości zagadnień związanych z organizacją, zarządzaniem spółkami prawa handlowego oraz kierowaniem dużymi zespołami ludzkimi.

III. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

IV. Zakres obowiązków członków Zarządu:

 1. Członka Zarządu:
  sprawowanie nadzoru nad całością spraw związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka (zaopatrzeniem w środki do produkcji, przebiegiem procesu produkcji i zbytem wytworzonych produktów),
  sprawowanie nadzoru nad Mieszalnią Pasz w zakresie produkcji mieszanek pasz treściwych (zaopatrzenie w komponenty do produkcji, ustalenie receptur produkowanych pasz i zużycie do produkcji w optymalnych ilościach)
 2. Członka Zarządu:
  sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce oraz sprawami przeciwpożarowymi,
  wykonywanie nadzoru nad ochroną środowiska w Spółce,
  wykonywanie nadzoru na realizacją tematów naukowych prowadzonych na Fermie Bydła w Dębinie.

V. Pisemne oferty (zgłoszenia) kandydatów należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie siedziby Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 26 marca 2021 roku do godziny 1400 (decyduje data doręczenia oferty).
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.”

VI. Oferta (zgłoszenie) powinna zawierać:

 1. dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona), nazwisko kandydata,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  d) adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email,
  e) nr i serię dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL,
  f) informację o wyborze sposobu kontaktowania się z kandydatem (adres do doręczeń, telefon, email)
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu nauki oraz pracy zawodowej,
 3. list motywacyjny kandydata,
 4. Oświadczenia kandydata o:
  a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  c) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
  d) posiadaniu co najmniej 3 letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  e) braku warunków wykluczających, o których mowa w pkt. III,
  f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,
  g) zapoznaniu się z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
  h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.
  Wzory w/w oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Komisji kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty.

VII. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe:

 1. Pierwszy etap obejmuje weryfikację formalną i merytoryczną złożonych ofert oraz dokumentów i pisemnych informacji złożonych przez kandydatów. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie w siedzibie Spółki rozmowy kwalifikacyjnej z dopuszczonymi kandydatami.

VIII. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 26 marca 2021 roku o godz. 14:15.

X. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami nastąpi do dnia 16 kwietnia 2021 roku w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na wskazany numer telefonu.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia obejmujące:

 • zakres działalności Spółki,
 • możliwości rozwojowe Spółki,
 • zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników,
 • zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • zasady ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

XI. Kandydatom mogą zostać udostępnione do wglądu informacje o Spółce w formie okazania dokumentacji finansowej podlegającej ujawnieniu w KRS oraz Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o. (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). Po informacje kandydat zgłasza się osobiście w terminie od dnia 23 marca 2021 r. do dnia 25 marca 2021 roku. Informacje udostępnia sekretariat Zarządu Spółki w godz. 8:00 – 14:00.

XII. Komisja kwalifikacyjna, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów o jego wynikach na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej.

XIII. Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Komisja kwalifikacyjna poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej.

VIV. Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

XV. Podstawowe informacje o działalności Spółki zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kolbacz.pl

XVI. Klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: 74-106 Kołbacz, ul. Warcisława 1 (zwana dalej: Administratorem).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się listownie na adres korespondencyjny Spółki.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursowym) na kandydata na stanowisko Członka Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany (w tym aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00, E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Załączniki do pobrania